Willpower - HotDock
Menu
Willpower

Willpower

Iga Świeściak
Jan Baszak
Justyna Kramarz
Karolina Babińska
Maryna Sakowska
Patryk Wilk
Przemek Piniak
29.11. - 11.12.2018

Project: PING PONG

Artists: Karolina Babińska, Jan Baszak, Justyna Kramarz and Iga Świeściak, Maryna Sakowska, Przemek Piniak, Patryk Wilk

Organized by: OS17

opening: 29. 11. 2018
image description: Iga Świeściak and Justyna Kramarz Untitled 2018


EN
The exhibition Willpower deals with the issue of agency as a capacity of individuals to influence a given environment, as a single actor or a group, through use of various tools from the field of art, as well as those related to the mundane, everyday life. Does the effectiveness of an action – including actions of art – depend only on the conviction in its causative power? Is it enough for it to be spurred by the right intentions, or is skillful use of tools, the knowledge of how to operate them, and the ability to use persuasion to achieve the intended goal required, too?
Some of the artworks may give the impression of a specific kind of mystification aimed at drawing the viewer into an intricate search for meanings. Others, in turn, composed of non-matching elements, give the impression of the impossibility of existence and will rub against absurdity or abstraction.

Opportunities to influence reality are tested and inspected in many different ways, on the one hand, leaving the verification of their effectiveness unresolved, on the other hand, increasing the need for further attempts to do so. Artists participating in the exhibition are in various ways connected to the OS17 artist-run space. Its name stands for 17 Defenders of Stalingrad Street (Obrońców Stalingradu 17), an address that no longer exist, since the name of the street has been changed. The flat in a tenement house dating back the turn of the 20th century, in the once Hanseatic city of Szczecin, has been an independent platform for various activities, exhibitions and meetings for several years now.
It is associated with the Academy of Art in Szczecin.

SK
Výstava Willpower (Sila vôle) sa zaoberá problematikou konania ako schopnosti jednotlivcov ovplyvniť určité prostredie, či už jednotlivo, alebo ako skupina, prostredníctvom rôznych nástrojov z oblasti umenia ako i bežného, prozaického života. Závisí efektivita konania – vrátane umeleckých prejavov – iba od presvedčenia o ich kauzálnej sile? Stačí, aby boli motivované správnymi zámermi, alebo je na dosiahnutie zamýšľaného cieľa potrebné aj obratné využitie nástrojov, schopnosť správne ich používať a presviedčať druhých? Niektoré z diel môžu pôsobiť ako istý druh mystifikácie, ktorá sa snaží vtiahnuť diváka do spletitého hľadania významov. Iné sú zasa zložené z nesúrodých prvkov, pôsobia dojmom nemožnosti existencie a obtierajú sa o absurditu či abstrakciu.

Možnosti ovplyvňovania reality sa tu skúmajú a testujú mnohými spôsobmi, pričom otázka overenia ich efektivity zostáva na jednej strane otvorená, no na strane druhej zosilňuje potrebu skúšať ich znova. Účastníci výstavy sú rôznymi spôsobmi spojení s umelcami prevádzkovaným priestorom OS17. Jeho meno odkazuje na adresu Obrancov Stalingradu 17 (Obrońców Stalingradu 17), ktorá už neexistuje, keďže bolo meno ulice zmenené. Byt v činžiaku z prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia v pôvodne hanzovom meste Štetín už niekoľko rokov slúži ako nezávislá platforma pre rôzne aktivity, výstavy a stretnutia.  Priestor má väzby na Akadémiu umenia v Štetíne.

The exhibition is the first part of exchange project entitled “PING PONG: artist-run spaces from #V4

The project is co-financed by the Governments of Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through a Visegrad Grant from the International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

podpora projektu HotDock

partnerské galérie