Medzi krajinou a telom - HotDock
Menu
Medzi krajinou a telom

Medzi krajinou a telom

Martin Kochan
kurátor / Lucia Miklošková
19.09. - 01.10.2017

Kochanovým ateliérom je „svet“ a nástrojom, ktorým formuluje svoju umeleckú výpoveď je
potenciálne „všetko“. Kochan siaha po tom čo mu jeho ateliér ponúka, alebo skôr bdelo čaká na to,
čo mu (ešte) ponúkne. Jeho čakanie je aktívnej povahy, pretože vyžaduje bystrosť zmyslov, pohľad
nastavený objavovať. Ak obyčajné bežné videnie funguje na báze rozpoznávania známeho, pohľad
ktorý nám sprostredkúvajú fotografie Martina Kochana odkazuje k transformatívnemu rázu videnia,
teda takému videniu, ktoré veci pretvára a ukazuje inak.

Kochanové fotografie sú divadelného charakteru, sú to krátke inscenácie (ne)skutočnosti.
Autor svet každodennosti premieňa, pridáva mu masku. Kým v predošlých prácach tak robil
prostredníctvom osamostatňovania, výsekov skutočnosti (v sérii Superkompozície), v aktuálne
vystavenej sérii diel je nástrojom transformácie umelcovo telo. Kochan vstupuje na scénu a
dopovedá ju vlastným telom. Zväčša ide o vizuálne analógie, v ktorých svojim telom kopíruje rôzne
neživé (ú)tvary. Jeho telo sa mení na telos a odosobnené, sebe scudzené sa stáva niečím iným (napr.
aj výfukom z auta, sochou, dopravnou značkou). Inokedy zas naopak autor oživuje mŕtve predmety a
svoje telo štylizuje do pozícii odpovedajúcich gestám sôch. Takto (re)organizuje veci do nových
fiktívnych obrazov a významových znakov.

Základnou rovnicou Kochanovej tvorby je hra foriem založená na princípe vizuálnej analógie.
Ak autor objavuje nové pohľady na každodennú skutočnosť, tak jeho videnie ma charakter
predstavy – imaginácie skutočnosti. Inscenovanie pozitívnych fatamorgán v odlišnej skutočnosti
predstavuje zvláštny romanticko-utopický ráz Kochanovej tvorby.
Na fotografie priamo nadväzuje niekoľko objektov, nájdených aj vytvorených. Tie, ako
napríklad konár stromu s vrstvou asfaltu (- zrejme dielo robotníka, ktorý ho použil pri príprave
stavebného materiálu), v sebe zlučujú výrazovú opozíciu prírodného a technického a dopovedajú
motív fotografii, v ktorých živé telo prerastá neživé objekty.

Video Krajinomaľba II. formálne a ideovo vychádza z predchádzajúcej rovnomennej práce
vzniknutej počas súťaže finalistov Ceny Oskára Čepána (2014). Kochan opäť vápenným náterom
ošetruje brezové stromy, násobí a zároveň obnovuje prirodzený duktus zafarbenia kôry. Maľbu
krajiny realizuje takpovediac doslovne, maľba splýva s krajinou a krajina sa stráca v maľbe.
Novovzniknuté video sa od predošlého líši väčšou mierou štylizácie resp. estetizácie. Autor v ňom už
nevystupuje oblečený civilne, ale v bielom úbore sa sám stáva personifikovanou maľbou. Rovnako aj
zafarbenie zimnej krajiny sa metaforicky stáva dielom maliara.
Výstava Medzi krajinou a telom prezentuje najnovšie práce Martina Kochana realizované aj vďaka
podpore štipendia Fondu na podporu umenia.

podpora projektu HotDock

partnerské galérie